A lot of newest software of download for you!
HomeWindowsMacLinuxSearchEditor's picksSubmit PADStatisticLinksHelpRSS channel

Home > Windows > Education > Science
THCA - Metode McCabe-ThieleTHCA - Metode McCabe-Thiele  1.8.4
Nombre de plats teorics pel metode McCabe-Thiele per columnes de destil-lacio fraccionada de mescles binaries. Manual d'usuari 47 taules VLE (equilibri liquid-vapor) > Complets informes imprimibles amb dades i grafica > Nombre de cada plat sobre la grafica > Modificacio interactiva de dades en el diagrama Y-X > Edicio de les seves propies taules VLE > Equacions de les rectes operatives Es mostren les rectes operatives d'enriquiment i esgotament, recta q i les seves equacions. Podem moure el punt q de tall d'aquestes rectes. Es mostra el nombre de cada plat a la grafica de McCabe-Thiele. - Fraccio molar dels corrents d'alimentacio, destil-lat i residu. - Volatilitat relativa - Taula d'equilibri liquid-vapor - Obre i desa taula de l'equilibri liquid-vapor - Parametre q: Grau de vaporitzacio de l'alimentacio - Rao de reflux - Rao de reflux minima - Eficacia de plat global - Nombre del plat de l'alimentacio - Nombre de plats teorics
Author:VaxaSoftware (show all products)Recommended!THCA - Metode McCabe-Thiele
License:Commercial ($19)
OS:Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP
Released:01-18-2017
Downloads:20
File size:1.1 Mb
Keywords:McCabe-Thielem plats, teorics, columna, destilacio, fraccionada, mescles, binaries, VLE, equilibri liquid-vapor, Volatilitat relativa, Rao de reflux, Fraccio molar, alimentacio, destillat, residu
Download nowView full size screenshot

Bookmarks for "THCA - Metode McCabe-Thiele"


Hint: click on label or text box, call context menu on text box and select item 'Copy'.